ประวัติโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

คุณพ่อเหีย กวงเอี่ยม ต้นตระกูลเอี่ยมสุรีย์
ภรรยาและบุตรร่วมก่อตั้งโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

 

          โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)เดิมชื่อโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ตั้งขึ้นโดย นายเหีย กวงเอี่ยม ต้นตระกูลเอี่ยมสุรีย์ซึ่งเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับงานการกุศลและสาธารณประโยชน์ให้ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ในอดีตก่อนที่ท่านจะวายชนม์ ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการของโรงเรียนหลายแห่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กุลบุตรกุลธิดาในด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น สภากาชาดไทย โรงพยาบาล ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะสร้างโรงเรียนอีกหลายแห่งในที่ดินส่วนตัวและมอบให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาในท้องที่หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แต่ท่านได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน ต่อมานางเหยียกเอ็ง แซ่เล้า ผู้เป็นภรรยาพร้อมด้วยบุตร ธิดาและญาติมิตร ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวาและจัดสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน พร้อมด้วยสาธารณูปโภค เช่น โต๊ะ เก้าอี้ บ่อบาดาล โรงอาหาร ห้องส้วม โทรศัพท์ภายใน รวมมูลค่า 10,885,214.78 บาท เสร็จสิ้นเมื่อพ.ศ.2542มอบให้กับทางราชการ ผ่านทาง นายธวัช มกรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


พ.ศ.2525 นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ได้บริจาคเงินสร้างบ้านพักครู ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการ การประุถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 170,000 บาท และโดยที่โรงเรียนนี้ได้กำเนิดโดยการบริจาคเป็นมูลค่ามหาศาล ทางราชการ จึงกำหนดให้ชื่อว่า "โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์" พร้อมทั้งนำความกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์แก่ สถานศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2526


ปี พ.ศ. 2530 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ได้จัดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินจำนวน 50,000 บาทนำมาสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2532 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู และนักเรียน ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 140,000 บาท ถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและสร้างอาคาร เอนกประสงค์ งบประมาณจาก ส.ส.ถมดินเป็นเงิน50,000 บาท ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105 / 29จำนวน 6 ห้องเรียน 2 ชั้น 1 หลัง เป็นเงิน 1,240,000 บาท

ปี พ.ศ. 2534 มูลนิธิเอี่ยมสุรีย์ ได้บริจาคอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,000,000  บาท พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและใช้ชื่ออาคารเรียนว่า  ตึกมูลนิธิเอี่ยมสุรีย์ “ 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 น ายสุชาติ สหัสโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ นายกำจาย เอี่ยมสุรีย์ เป็นตัวแทน ตระกูลเอี่ยมสุรีย์ เป็นผู้มอบอาคาร

ปี พ.ศ. 2538 บริษัท เอน เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุกัญญา เอี่ยมเจริญ กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสร้างเรือนพยาบาลเป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 6 เมตร 10 เมตร คิดเป็นเงิน600,000 บาท ใช้ชื่ออาคารว่า  อาคารเฉลิม พระเกียรติครองราชย์ครบ 50 ปี  วันที่ 22 มิถุนายน 2538 นายสำรวย เผือกพันธ์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ และนายยงยุทธ เม่นตะเภา เป็นตัวแทนผู้บริจาค เป็นผู้มอบอาคาร

ปี พ.ศ. 2539 บริษัทแบล็ก แอนด์ ไวท์ จำกัด,บริษัทฟาร์มคีรีขันธ์ จำกัดได้บริจาคอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง จำนวน 15 ห้องเรียน ในวงเงิน 8,000,000 บาท โดยคุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ และคุณกำจาย เอี่ยมสุรีย์ เป็นผู้บริจาค

ปี พ.ศ. 2539 ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินซ่อมอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 300,000 บาท

ปี พ.ศ. 2540 ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนเป็นคอนกรีต

ปี พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการประกาศแต่งตั้งให้โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเมืองสมุทรปราการ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับบริจาคห้องสมุดจตุรมุข 1 หลัง เป็นเงิน 3,800,000 บาท จาก นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์ และได้รับบริจาคสร้างเครื่องกันแดดสนามใหญ่และปรับปรุงห้องเรียน เป็นเงิน 674,000 บาท จากผู้ปกครองและชุมชน

ปี พ.ศ. 2545 ได้รับบริจาคสร้างรั้วโรงเรียน พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน และประตูโรงเรียน ทาสีรั้ว เป็นเงิน 785,650 บาท ได้รับการสนับสนุนและบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท จากผู้ปกครองและ ชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบางปู เป็นเงิน 50,000 บาท รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง อีก 70,000 บาท เพื่อจัดทำหลังคาโรงอาหาร ปรับร่องน้ำ และประตู โรงอาหาร

ปี พ.ศ.2546ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบางปูเป็นเงิน400,000บาทสร้างหลังคากันแดดในสนามใหญ่ต่อเนื่องจากที่ได้สร้างไว้แล้ว ทำให้สนามร่มรื่นสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนและนักเรียน เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 160,000 บาท ในการจัดทำพื้นหินขัดอาคาร 4 จำนวน10 ห้องเรียน และปรับปรุงทาสีภายในห้องเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท และปัจจุบัน


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 นางสาวประจวบ อมะลัษเฐียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

9 ธันวาคม 2547 นายสุรินทร์ สนเปี่ยม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึง 28 พฤศจิกายน 2551

31 พฤศจิกายน 2551 นายสุวิทย์ อุดมธาดา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ดร.ปิติชาย  ตันปิติ