แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เขียนโดย Wanchai Wongwilai 413
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Wanchai Wongwilai 418
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย Wanchai Wongwilai 429
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Wanchai Wongwilai 404
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Wanchai Wongwilai 393
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เขียนโดย Wanchai Wongwilai 397
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย Wanchai Wongwilai 413
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2562 เขียนโดย Wanchai Wongwilai 392
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน เขียนโดย Wanchai Wongwilai 398
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Wanchai Wongwilai 416