Best Practices ONET

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่