ข้อมูลนักเรียน ปี 2562

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,495 คน (อนุบาล 246 คน ประถม 1,249 คน)

แยกเป็นนักเรียนชาย 800 คน  นักเรียนหญิง 695 คน

ชั้นอนุบาล 1 มีจำนวน 3 ห้องเรียน อนุบาล 2 มีจำนวน 3 ห้องเรียน อนุบาล 3 มีจำนวน  2 ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 1 มีทั้งสิ้น 80 คน (ชาย 43 คน หญิง 37 คน)

ชั้นอนุบาล 2 มีทั้งสิ้น 87 คน (ชาย 47 คน หญิง 40 คน)

ชั้นอนุบาล 3 มีทั้งสิ้น 79 คน (ชาย 40 คน หญิง 39 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีสายชั้นละ 6 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีสายชั้นละ 5 ห้อง รวมทั้งสิน 33 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งสิ้น 240 คน (ชาย 130 คน หญิง 110 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 235 คน (ชาย 126 คน หญิง 109 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 232 คน (ชาย 117 คน หญิง 115 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งสิ้น 194 คน (ชาย 103 คน หญิง 91 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งสิ้น 176 คน (ชาย 97 คน หญิง 79 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 172 คน (ชาย 97 คน หญิง 75 คน)