ข้อมูลนักเรียน ปี 2560

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,340 คน (อนุบาล 169 คน ประถม 1,171 คน)

แยกเป็นนักเรียนชาย 698 คน  นักเรียนหญิง 642 คน

ชั้นอนุบาล 2 มีจำนวน 3 ห้องเรียน อนุบาล 3 มีจำนวน  4 ห้องเรียน รวม 7 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 2 มีทั้งสิ้น 69 คน (ชาย 39 คน หญิง 30 คน)

ชั้นอนุบาล 3 มีทั้งสิ้น 100 คน (ชาย 56 คน หญิง 44 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 6 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 มีสายชั้นละ 5 ห้อง รวมทั้งสิน 31 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งสิ้น 240 คน (ชาย 123 คน หญิง 117 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 199 คน (ชาย 108 คน หญิง 91 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 184 คน (ชาย 99 คน หญิง 85 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งสิ้น 179 คน (ชาย 82 คน หญิง 97 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งสิ้น 177 คน (ชาย 90 คน หญิง 87 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 192 คน (ชาย 101 คน หญิง 91 คน)