ทำเบียบผู้บริหาร

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) มีผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

1.

2. นางสาวประจวบ  อมะลัษเฐียร  -1 เมษายน 2547

3. นายสุรินทร์  สนเปี่ยม  9 ธันวาคม 2547-28 พฤศจิกายน 2551

4. นายสุวิทย์  อุดมธาดา  31 พฤศจิกายน 2547-30 กันยายน 2555

5. ดร.ปิติชาย  ตันปิติ  1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งหมด 1 ท่าน ได้แก่

1.นายวันชัย  วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป